Bakgrunnsinformasjon

Lønn for arbeid!

Norske Billedkunstnere (NBK) har startet kampanjen #utstillingsavtalen for å påvirke kunstpolitikken i regionene. Kampanjens mål er å sikre lønn for kunstneres arbeid med utstillinger på arenaer med finansiering fra fylke og kommune. Utstillingsstedene det gjelder er kunsthaller, kunstsentre og kunstforeninger i hele landet.

Lønn for arbeid med utstillinger er en sak som har nasjonal betydning, men som bestemmes regionalt når lokalpolitikerne bevilger midler til utstillingsstedene. Det er derfor viktig for Norske Billedkunstnere å få innflytelse på den regionale kulturpolitikken og være synlig i lokalvalget. Norske Billedkunstneres 14 distriktsorganisasjoner skal jobbe lokalt med å løfte denne saken både i forbindelse med valget i 2015 og i tiden etterpå. 

Kunsthaller, kunstsentre og kunstforeninger som får driftsmidler fra fylket eller kommunen er ofte underfinansiert. Norske Billedkunstnere ønsker ikke å sette kunstnerne opp mot utstillingsstedene som sliter med dårlig økonomi. Vår appell er derfor at lokalpolitikerne må prioritere friske midler til visuell kunst i sine budsjetter og til kunstnernes side av økonomien. 

Lønn for arbeid med utstillinger er et konkret tiltak for å bedre kunstnerøkonomien og gjøre det mulig å leve av å være profesjonell kunstner i Norge. Ved at kunstnerne får rettmessig betalt, sørger man for et levende, variert og profesjonelt kunstliv i hele landet. 

De fleste som går på kunstutstillinger gjør det for å få nye inntrykk, tenke nye tanker og bruke sansene. De færreste kjøper med seg kunsten hjem. Selv om kunsten ikke selges som objekter, har kunstneren med utstillingen skapt verdier for publikum. Denne verdien må kunstnerne få betalt for å skape.

Med Utstillingsavtalen etablerer NBK en ny standard for finansiering, slik at kunstneren helt enkelt får betalt for arbeidet og tar del i den verdiskapingen de er en del av.

 

Historikk

Ideen om honorering av kunstnernes arbeide med utstillinger oppstod i norsk sammenheng tidlig på 1970-tallet, i forbindelse med kunstnerorganisasjonenes arbeid for en vederlagsordning for utstillinger. Avtalen mellom staten og kunstnerorganisasjonene om utstillingsvederlag kom på plass i 1978. Avtalen gav kunstneren en kompensasjon for framvisning av verk i kunstnerens eie, med en verdiavhengig del basert på verkets verdi. Honorering av kunstnernes arbeid ble ikke del av denne avtalen.

De fire kunstnerorganisasjonene på det visuelle kunstfeltet; Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) tok på nytt opp ideen om honorering for arbeid med utstillinger som politisk kampsak i 2008. Det har da dreid seg om å innføre utstillingshonorar ved statlige visningssteder, i tillegg til det utstillingsvederlaget norske kunstnere har krav på utifra Statens Utstillingsvederlagsavtale. Saken har vunnet politisk gjennomslag hos samtlige partier på Stortinget. Prinsippet om honorar for arbeid med utstillinger fikk gjennomslag i Meld. St. 23 (2011-2012) Visuell kunst. I 2013 satte Kulturdepartementet igang et pilotprosjekt for utstillingshonorar ved fire statlige visningssteder. Hver institusjon fikk en bevilgning på kroner 500 000 over to år.

En referansegruppe bestående av: Lars Grambye, direktør Sørlandets kunstmuseum, Svein Ingvoll Pedersen, daglig leder Nordnorsk kunstnersenter, Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere og Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere, ble opprettet og ga sine anbefalinger til Kulturdepartementet. I statsbudsjettet fikk referansegruppen fullt gjennomslag for sitt innspill om en styrking av piloten med ytterligere 4 mill. i statsbudsjettet for 2015, og antall museer og visningssteder i prosjektet ble utvidet fra fire til tolv. Pilotprosjektet skal løpe frem til oktober 2016, og deretter evalueres.